September 2018 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

September 01, 2018

September 2018 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

Sadhanas

 • Raseswari Matangi Sadhana
 • Papankusha Sadhana
 • Vijaydashami – Bharmastra Sadhana
 • Divyalok Shraadanjali Sadhana
 • Atrupt Atama Shanti – Durjata Sadhana
 • Mahaveer Raksha Yantra

Shakti Parav – Lakshmi Parv

 • Navratri Mahakali Poojan – Sadhana
 • Deepavali Parv – Mahalakshmi Vaibhav

Nikhil Vichar Pravaha

 • Without Initiation (Diksha) Learning is Incomplete
 • Navaneeta Se Bari – Sharadiya Navaratri
 • Srikrishna Sarva Mahan
 • Treatment for Depression with Guru
 • Shaman Kriya Kab Aur Kyun
 • Uncontrolled Lifestyle – Diabetes
 • O Shisya – When will you become a Volunteer
 • Guru Poornima – Barsi Amrut Daara
error: Content is protected !!