Nov 2015 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

November 01, 2015

Nov 2015 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

 • Gurudev Pravachan
 • Nikhil Vaani
 • Shisya Dharam
 • Important Sadhanas in this month
 • Kamala Lakshmi Diksha
 • Kaal Nirnay
 • Varamihir
 • Star Speak
 • Information about Shivirs

Sadhanas

 • Vancha Kalpalatha Mahamantra Sadhana
 • Ratna Saral Yakshini Sadhana
 • Chinnamasta Tantra Sadhana
 • Sabar Yantra – Chatisa Yantra, Chaubisa Yantra, Kamdev Mudrika, Gandharva Yantra
 • Batuk Bhairava Stotra Sadhana
 • Bhairavi Hidimba Sadhana

New year Diksha Festival

 • Mahabodhi Tatvamasi Diksha

Nikhil Vichar Pravaha

 • Shubh ho Deepavali
 • Mythological literature on Lakshmi
 • Knowledge is the ultimate friend
 • Guru: Surrender yourself
 • Athletic Body – Yogasan
 • Guru basis of Love – Swami Vivekanand
 • Sadhana of Buddha
error: Content is protected !!