June 2016 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

June 01, 2016

June 2016 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

 • Gurudev Pravachan
 • Shisya Dharam
 • Nikhil Vaani
 • Important Sadhanas in this month
 • Shambavi Diksha
 • Kaal Nirnay
 • Varamihir
 • Star Speak
 • Information about Shivirs

Sadhanas

 • Chausat Shakti Sadhana
 • Koumari Sadhana
 • Twarit Lakshmi Sadhana
 • Guru Poornima Nikhileshwar Poojan Sadhana
 • 21 Easy Siddh Shiv Shakti Prayog
 • Bagalamukhi – Chinnamasta Laghu Prayog

Shravan Monday Poojan Packet

 • Shravan 4 Monday Sadhana Packet

Nikhil Vichar Pravaha

error: Content is protected !!