January 2018 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

January 01, 2018

January 2018 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

 • Gurudev Pravachan – My Shiva My Bholenath
 • Guru’s Voice
 • Shishya Dharam
 • Important Sadhanas in this month
 • Shambhavi Diksha
 • Kaal Nirnay
 • Varamihir
 • Star Speak
 • Information about Shivirs

Sadhanas

MahaShivratri Special

 • Union of Shiva and Shakti
 • MahaShivratri Shiv Abhishek Parv

Nikhil Vichar Pravaha

 • Wake up Wake up Shishya
 • MahaKaal MahaRudra MahaDev
 • Special Exam Formula
 • I’m Human You are Narayan – Dedication
 • Tantra Vishudh Vigyan
 • Feelings of a Beautiful Heart
 • Apsara Sadhana – Sadhak Experiences
 • Treasure of Health – Masala
error: Content is protected !!