December Edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

December 1, 2014

December edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

 • Nikhil Pravachan
 • Shisya Dharam
 • Nikhil Vaani
 • Important Sadhanas in this month
 • Lakshmi Abaad Diksha
 • Kaal Nirnay
 • Varamihir
 • Star Speak
 • Information about Shivirs
 • Sadhanas,
  1. Surya Gayathri Sadhana
  2. Chakshusmati – Divya Drishti Sadhana
  3. Simha Vahini – MahaLakshmi Sadhana
  4. Saraswati Poojan
  5. Navaran Mantra Sadhana
  6. Rati Anang Sadhana
  7. Sammohan Vashikaran Sadhana
  8. Urvashi Sadhana
  9. Dhoomavati Sadhana
 • Stotra: Chakshusmati Stotra
 • Nav varsh Diksha: 27 – 28 December 2014
  • Jeevan Vijay Siddhi – Ashwamedh Virat Diksha
 • Specials
  1. Shristi Ka Adhar – Surya
  2. Vedamata Gayathri
  3. Shishya Panjikaran Form
error: Content is protected !!