December 2018 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

December 01, 2018

December 2018 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

Sadhanas

 • Shanishcharya Amavasya – Shani Sadhana
 • Dakshinavarti Shank – Establishing Lakshmi
 • Kaameshwari Sadhana – Chandra Grahan
 • Surya Sammohan Sadhana – Makara Sankranthi
 • Saraswati Yantra – Saraswati Jayanthi
 • Jyestha Lakshmi Sadhana – Riddance of Debt
 • Rati Anang Sadhana – Vasant Panchami

New Year Diksha

Nikhil Vichar Pravaha

 • Effort and Success in Action
 • Criticism and Positive Attitude
 • Sadhak – extend your hand
 • Sammohan – Strong personality character
 • Saraswati
 • How to be debt free
 • Shri Surya Trilokya Mangal Kavach
error: Content is protected !!