August 2016 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

August 01, 2016

August 2016 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

  • Gurudev Pravachan
  • Shisya Dharam
  • Nikhil Vaani
  • Important Sadhanas in this month
  • Pitru Dosh and Pret Bada Mukti Diksha
  • Kaal Nirnay
  • Varamihir
  • Star Speak
  • Information about Shivirs

Sadhanas

Navratri Poojan Packet

  • Bhuvaneswari – Mahakaali Sayujaya Navratri Sadhana Packet

Nikhil Vichar Pravaha

error: Content is protected !!