April 2016 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

April 2016

April 2016 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

 • Gurudev Pravachan
 • Shisya Dharam
 • Nikhil Vaani
 • Important Sadhanas in this month
 • Akshay Lakshmi Diksha
 • Kaal Nirnay
 • Star Speak
 • Varamihir
 • Information about Shivirs

Sadhanas

 • Savigraha Sadguru Nikhil Jayanti Poojan
 • Lakshmi Vara-Varad Malya
 • Soundaryottam Sadhana
 • Beirunda Mahavidyeshwari – Atindriya Shakti Jagran¬†Sadhana
 • Beirunda Neelapatakini – Bhagyodhya Sadhana
 • Sadhana Articles – Billi ka Naal –¬†Siyarsinghe
 • Shani Sadhana

Nikhil Vichar Pravaha

Bagalamukhi Jayanthi – 14 May 2016

 • Bagalamukhi Manas Shaktipaat Diksha
 • Bagalamukhi Diksha – Prapatra
error: Content is protected !!