April 2015 edition of Nikhil Mantra Vigyan

Front Cover
Back Cover

April 1, 2015

April 2015 edition of Nikhil Mantra Vigyan

This edition contains the following sections,

Nikhil Samyak (Truth)

 • SadGuru Pravachan
 • Shisya Dharam
 • Nikhil Vaani
 • Diksha – Sarva Rakshakaarak Bhairav Diksha
 • Important Sadhanas in this month
 • Kaal Nirnay
 • Star Speak
 • Varamihir
 • Information about Shivirs

Sadhana

 • Kamana Purti Batuk Bhairav Sadhana
 • Shatru Badha Nivaran Bhairav Prayog
 • Quick Acting Sammohan – Vashikaran Bhairav Prayog
 • Dhoomavati Sadhana
 • Easy and Common Sabar Sadhanas
 • Bhuvaneswari Khadag Mala
 • Quick acting Rahu Shanti Prayog
 • Shani Mudrika
 • Navagraha Damanak Prayog

Nikhil Vichar Pravaha

 • Bhairav – Protector God of Sadhaks
 • Feelings of Sadhak – Shishya, Gurudev, what should I do?
 • Spirit of Gurudev – Shisya Relationship
 • Panchadarshi Sadhana Safalya Sutra
 • KaalSarp Yog
 • Body and its Resistance Power
error: Content is protected !!